141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آیا خرد ، از احساسات و عواطف میگریزد؟
آیا خرد ، ازمهرورزی ، میگریزد ؟   
چرا درفرهنگ ایران ، خرد ، سرچشمه مهرورزیست؟

چرا ، حکومت درایران « نگهبان جانهای ملت» است؟
چرا، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ؟
 چرا رستم و سهراب ، هردو ، دورازخرد بودنـد ؟

چرا نگهبانی و پرورش جان ( زندگی)
درفرهنگ سیاسی ایران ،
برترین معیاریست که حقانیت به یک حکومت میدهد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>