پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 17

دوره آئینه بودن  برای افکار غرب یا عرب بودن، گذشته است .ما باید مایه ای بشویم تا از افکارشرق وغرب، تخمیرشویم
ما معلم حقیقت نمیخواهیم.
ما درپی انگیزه ، برای زاده شدن حقیقت ازخود هستیم
ما نیاز به بوسه ای داریم که دوباره زبانه های آتش
ازما برخیزد و سیمرغی تازه درمیان این زبانه ها
ازنو زاده شود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>