128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتاردرباره معنای شعر فردوسی
چو زین بگذری ، مردم آمد پدید
شد این بند هارا سراسر کلید
انسان( مردم ) ، کلیدِ گشودن همه مشکلاتست
نه الله ، که در قران ، ادعا میکند
« له مقالید السموات و الارض »
کلید بودن انسان، چه معنایِ فلسفی داشته است ؟
چرا خرد، درفرهنگ ایران، سکولار بوده است؟
چرا این « خردی که اینهمانی با حواس » داشت
اهریمنی و خوارو زشت ساخته شد !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>