127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
کُهـن درپهلوی، « kohun » است، که دراصل
« van- kox » یا « vuun – kox » است
وبه معنای « نی بُن ، بیخ نی » میباشد
که درفرهنگ ایران، پیکریابی ِ اندیشه ِ
« پیوند است، که اصل آفریننده هرپدیده ای»
شمرده میشد
جهان وخدایان از عشق وهمبستگی پیدایش می یابند
خدا، عشق ومهر را خلق نمیکند، بلکه همه خدایان
وجهان هستی، پیآیند ِ « پیوند یابی» هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>