111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
خدا ، درفرهنگ ایران ، اصل جنبش شاد یا رقصیدنست
بهمن، خرد بنیادی ، اصل پیدایش بزم است
خرد دراندیشیدن ، زندگی اجتماع را درجشن میآراید
سرودهای ایران ( یسنا ها ) نی نوازی بوده اند
ایزد و یزدان ، به معنای« اصل جشن ساز» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>