خامنه ای منصب اش را از منتظری دارد … – سکولاريسم نو

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

سکولاريسم نو

خامنه ای منصب اش را از منتظری دارد
منصبی که منتظری فريفته اش نشد اما خامنه ای بخاطرش دست به جنايت زد

آيت الله منتظری، گنجانندهء اصل ولايت فقيه در قانون اساسی ايران و همواره معتقد به صحت فقهی اين نظريه، ديده از جهان فرو بست. اصل ولايت فقيه فرمول بندی شيعی برای تشکيل حکومتی ضد سکولار است. از اين بابت نقش آقای منتظری در ايجاد اين ضايعه فراموش شدنی نيست. همچنين ايشان بهر حال فقيه شريعت امامی و معتقد به قداست احکام الهی بود. اما، در محدودهء شخصيتی افراد، آنچه از ايشان چهره ای قابل احترام ساخته، شباهت ايشان با «دکتر فرانکشتين» در داستان های تخيلی است؛ دکتری که به خيال خود به خلق «ابرمرد» و «انسان کامل» می پردازد اما حاصل کارش هيولائی مخرب و خونريز از آب در می آيد. دکتر فرانکشتين به نابود کردن اين هيولا اقدام می کند و آقای منتظری نيز ـ نخست از طريق استعفاء و کنار کشيدن از ولايت عهدی و تحمل زندان خانگی و شنيدن دشنام و اهانت، و سپس از راه روشنگری و قيام و اقدام عليه دشمن بشريتی که بر مسند ولی فقيه نشسته است ـ در رد آنچه بصورت هيولای ولايت فقيه و در وجود شخص خمينی و خامنه ای، سی سال است به سرکوب و خونريزی مشغول بوده، می کوشد. بدينسان، در زمانه ای که دروغ و خدعه و تملق و بی شخصيتی سراسر نظام حکومت اسلامی را فرا گرفته، ارزش چهره ای چون آقای منتظری صد چندان شده است. ما، بی آنکه برای مقام آيت اللهی و فقاهت ايشان ارزشی خاص و خارق العاده قائل باشيم و يا انديشه های آقای منتظری را پاسخگوی نياز مبرم نسل جوان کشور به داشتن حکومتی سکولار بدانيم، بر اينکه مردان شجاع و راستگوئی که بنا بر اعتقاد خود عمل می کنند از جهان می روند و دروغزنان فريبکار و خونريز هنوز و همچنان بر مسند نشسته اند دريغ و افسوس می خوريم و فقدان آيت الله منتظری را لطمه ای می دانيم که تنها نوع مبارزه جويانهء واکنش مردم نسبت به آن می تواند ضايعه را به فرصت تبديل کرده و مرگ آقای منتظری را همچون حياتش به سرمشقی از پايداری بر عقيده و مقاومت در برابر ظلم و زور مبدل سازد.

http://www.newsecularism.com/2009/12/20.Sunday/122009-Shokooh-Mirzadegi-Yalda.htm

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>