126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
« دانش کهن » که به زال زر، وطبعا به هرانسانی ،
 نسبت داده میشود ، چه معنائی دارد ؟
درخانه سیمرغ ، انسان، دارای چهارهنر، میشود:
1 – هنرگفتگو( همپرسی) با خدا، یا باهمه انسانها
2 – هنرسخن گفتن به آهنگ موسیقائی شادی آفرین
3 – هنراندیشیدن با خرد
4 – هنردست یافتن به دانش کهن ( دانش زایشی)

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>