125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
چرا معنای اصلی واژه های ما،تبعید وطردوتـَرک شده اند؟
چرا تفکرفلسفی با« معانی بدیهی واژه ها»، بی ارزشند؟
واژه ، وژتن ، وخشیدن، روئیدن وبالیدنست
گفته ازچه چیزمیروید ( مر- تخم = انسان ) ؟
انسان، تخم آتش ، یعنی « تخم ارتای خوشه»هست
انسان(مردم) ، تخم خدا هست که خدا ازآن زبانه میکشد
«گـُفـتن » ، شکفتن تخم سیمرغ ( ارتا)، درانسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>