138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

تصویر ِخشم (قاهریت، تجاوزخواهی ) درفرهنگ ایران
فرهنگ ایران ، برضد « الاه ِ قاهر» است

فرهنگ ایران ژی( زندگی) را ،
پیکریابی « اصل اندازه» میدانست
و اختلال ِ« اصل اندازه » را در«جان وخرد » ،
سرچشمه پیدایش « خشم یا قهر و غلبه خواهی
وستمگری وارهاب » میشمرد

درفرهنگ ایران ، مفاهیم کافرو موءمن و نظائرش
وجود نداشت
هنگامی که خرد انسان، مستقیما از زندگی بجوشـد
معیار حل همه مسائل اجتماعی  میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>