شادی و شناخت 13

شادی و شناخت

مقاومت وسرپیچی ِملت
برشالودهِ خـردش
« چرا ، کاوه ، همه ملت میباشد ؟ »

این خرد انسانست
که حقانیت به سرپیچی ازهرقدرتی را میدهد .
سرپیچی ازقدرت ، برپایه مشروعیت دینی،
نابود سازنده ِ اصالت خرد درانسانست.

Persian Music, Videos (27-11-09)