سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 42

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 42
تفاوت قدرت درحکومت اسلامی، و اندازه در جمهوری ایرانی قدرت دراسلام درهمه گستره های زندگی ، اززندگی فردی گرفته تا اخلاق و سیاست و حقوق واقتصاد،ایجاد کننده اکراه درانسانهاست . قدرت الله ، براساس تولید مداوم اکراه در انسانها گذاره شده است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

میرزاآقا عسگری. مانی : جمهوری ایرانی

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

جمهوری ایرانی

میرزاآقا عسگری. مانی

راز و رمز کلام الهی: قهر و قدرت و فرمانروایی – دکتر فیروز نجومی

دفاع از اقليتها / مهمانان ما

مهمانان ما

راز و رمز کلام الهی: قهر و قدرت و فرمانروایی

دکتر فیروز نجومی

بر خلاف ادعای دکتر رامیار، قرآن شاید تنها کتابی ست که برای حفظ و نگاهداریش، چه جنگ ها که به پا نشده است، چه خون ها که ریخته نشده و چه سرها که بر زمین نغلتیده و چه زمزمه های نفی و نقد قرآن در نطفه خاموش نشده اند …

ما ایرانیان اسلام مذهب برای یک چیز، بدون استثنا، بیش از هر چیز دیگری، ارزش و احترام قایلیم. آنرا بالاتر و برتر از هر چیزی میدانیم. در زربفت ش می نهیم و رفیع ترین جایگاه را بآن اختصاص میدهیم. بدان نزدیک میشویم، با دست و دلی پاک، با خضوع و خشوع. هستند بسیاری از چیزها، مثل منافع گوناگون مادی و معنوی، دشمنی و خصومت ها و تضاد های قومی و منطقه ای و طبقاتی، ما ایرانیان را نیز مانند مردم سایر جوامع دنیا از یکدیگر جدا و بر علیه یکدیگر می شوراند. در یک چیز، اما باهم شریک هستیم و شباهت به یکدیگر داریم. که آنهم نیست چیزی مگر باور و ایمان بیک جلد کتاب بنام قرآن مجید، که الله خود از آسمان بزمین فرستاده است. … ادامه