سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 33

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 33

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 33
فلسفه مجازات وکیفر در دین مردمی ایران و تفاوت آن با اصل قصاص درشریعت اسلام.
برشالوده دین مردمی ایران، درمجازات، هیچ قدرتی حق ندارد چیزی را ازانسان بستاند که نمیتواند آن را به آن انسان بازگرداند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.