جمهوری ایران، برشالوده دین مردمی گذارده میشود.سخنرانی شماره 31

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 31

جمهوری ایران، برشالوده دین مردمی گذارده میشود.سخنرانی شماره 31
ایرانیان، بنیادگذار دین مردمی درجهان هستند ومیخواهند که حکومت وجامعه را برشالوده دین مردمی خود، بنا کنند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.