اشکال جمهوری ایرانی آنست که اشکال گیران، فرهنگ ایران را نمی شناسند

مهمانان ما

مهمانان ما

اشکال جمهوری ایرانی آنست که اشکال گیران، فرهنگ ایران را نمی شناسند و نمیدانند که جمهوری ، تنها یک فورم نیست ، بلکه نیازبه محتویات فرهنگی دارد که آنها نمیتوانند به آسانی ازغرب واردکنند

http://www.jamali.info/kaveh/?page=051109_M1

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 25

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 25

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 25
جامعه ایران میخواهد خودش به خودش صورت بدهد، خودش اندازه برای خودش بگذارد. جمهوری ایرانی، برضد کین توزی وثاراالله وقصاص وجهاد است.جمهوری ایرانی براین شالوده بنا میشودکه : نباشد بجزمردمی، دین من

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.