… درفش کاویان، یا درفش خردِ سامانده ِانسان

درفش کاویان، یا درفش خردِ سامانده ِانسان
ودرفشِ خردِهم ُپرس، و درفش مهروداد
برضد قدرت(= میثاق بر پایه قربانی خونی)

درفش کاویان
درفش سرپیچی ملت،رویاروی هرحکومتیست
نه درفش حکومت است ، ونه درفش شاه است

حکومتها و شاهان
با افراشتن درفش کاویان
حق ملت را به سرپیچی ِ ازخود،
نابودساخته اند

درفش کاویان، حقانیت به نظمی میدهد که از
آمیختن خردهای مردمان، پیدایش یابد
هرنظمی جزاین ، حکومت بیداداست
وملت حق دارد برضدآن انقلاب کند

خرّم= فرّخ= گُش= کاوه= خواهنده داد ودهندهِ داد

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 23

Jomhouri Irani

Download alternatively as larger .WMA file from http://jamali.4shared.com

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره – 23

سخنرانی درباره جمهوری ایرانی شماره 23
جمهوری ایرانی ، برضد تاریخ شاهان ایران ولی پیآیند فرهنگ اصیل ایرانست که خرد بهمنی را که خرد شاد اداره کننده گیتی است، درهمه انسانها پخش شده میداند . داد، پخش حاکمیت برپایه خردیست که درفطرت همه ملت، پخش است. ما وارث تاریخ قدرتمندان ایران نیستیم . ما سرچشمه فرهنگ ایرانیم. آیا کوروش تاریخی درفرهنگ ایران مهمتراست یا ایرج داستانی ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.