144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

144 – گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

مفهوم « هنر» درفرهنگ ایران
چرا جمشید نخستین انسان ایرانی میگوید:
هنر درجهان ، ازمن آمد پـدیـد

چرا گرمی عاریتی،ندهد اثر    گرمی خاصیتی داردهنر

جمشید ، هنر زایاند ن، بینش وخرد ازجان خودش دارد
ضحاک ، بینش عاریتی دارد
هنر، برآوردن ویژگی گوهری ازجان خود است

درفرهنگ ایران اصل جفت بودن جان وخرد
درآمیزش 1- جگرو2- دل و3- مغزباهم بود

چرا شاهنامه و انتقاد شدید از شاهان وحکومتگران ایران

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

143 – گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

143 – گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آزمودن درچشیدن ( کام )
وپیدایش معیار نیک وبد اجتماع ، ازجان خودانسان
درخردش ( حس مزیدن )

چرا انسانها درآغاز آفرینش ، پاداش کارنیک و عقوبت
کاربد را ، با چشم خود ، میدیدند ؟
وچگونه شد که این بینش ازخرد وجان خود را
بکلی از دست دادند
وبا گم کردن این ویژگی، ادیان گوناگون پیدایش یافتند؟

چگونه الهیات زرتشتی،خرد انسان راازجانش می برد؟

چرا چشیدن ، که اصل آزمایش کردنست
بنیاد ِ پیدایش مفهوم نیک وبد دراجتماع است ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.