140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

چگونه زندگی ، ضد زندگی میشود ؟
چگونه ، « ژی » ، « اژی » میشود ؟

چگونه مهر و داد ،  خشم ( قهر) وبیداد میشود ؟

چگونه « خوب وخیر» ، « بد وشرّ » میشود ؟

چگونه الله،ابلیس میشود، ولی هنوزخودرا الله میداند؟
چگونه اهورامزدا، اهریمن میشود
ولی هنوز خود را اهورامزدا میداند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.