139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

فرق روشنفکر با « جانی که درخـردش،روشن میشود »
چرا درفرهنگ ایران « خرد وجان» باهم جفت هستند؟

چرا درفرهنگ ایران
فقط خرد هست، که درتاءسیس حکومت وقوانین ،
نگهبان زندگی اجتماعست ؟

چرا درفرهنگ ایران،خرد انسان،اصل اندازه آفرین است؟
چرا درفرهنگ ایران ، جان ، بر«ایمان» ، اولویت دارد ؟

چرا روشنفکران ما ، به عصای خود، روشنی میگویند؟

چرا موبدان زرتشتی دردوره ساسانیان
همه آثاراندیشمندان ایران دردوره هخامنشیهاو اشکانیها
را ازبین بردند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.