136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آنکه دوزخ میسازد، توانائی ساختن بهشت را ندارد
آنکه یقین ملت مارا ازخودش و به خودش میگیرد، واورا ازخودش نومید میسازد ،دوزخ برای ملت میسازد

فرهنگ ایران براین استواراست که
پاداش عمل درخودِ عمل هست

سیاوش ، پیکریابی خود ِ سیمرغ ( ارتا) خدای ایرانست
سیاوش ،
پیکریابی اصل « سعادت عمل درخود عملست» هست

سیاوش در دوره ساسانیان، به کینه توزی ایرانیان
از تورانیان ، روایت شد
ودراسلام ، حسین ، جانشین سیاوش ساخته شد
و نماد ِ کینه توزی پنهانی ایرانیان به اعراب و اسلام گردید

نویسندگان وشعرا و نقاشان و هنرمندان تئاتروموسیقی ایران باید ، معنای اصلی سیاوش را ازسر زنده کننند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.