135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

اهورا، که بیان«اخو= اهو» بودن ِ گوهرهمه انسانهاست
بیانِ « آزاد بودن  قائم بالذات بودن مستقل بودن انسان،
درفطرتش » هست

اهوره ، همان « هور، خور، سور » میباشد
و اینهمانی با ارتای خوشه، یا سیمرغ دارد
وگواه بر« خوشه بودن خدا» هست

دوزخ ، که « دژ اخو » باشد ، جنگیدن با غنای نهفته درانسان است که باید فوران کند
دوزخ،با کشف« گوهرفساد وگناه درانسان» پیدایش مییابد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.