134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

هخامنیدن ، اندیشیدن از بُن آفریننده خود است
« اهورا » که ازواژه « اخو= اهو» ساخته شده
بیان ِ آنست که انسان، تخمی ازخوشه( اخو-شه) ارتاست
« اهورا » ، همان سیمرغ (= ارتای خوشه) هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.