132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
 Axv اخو، پیشوند واژه خوشه ( اخو- شه )
اخو+شه یا خوشه
که نام پروین= ارتای خوشه= سیمرغ است
به معنای « سه تخمه » است ،( شه= سه )
وپروین یاخوشه ، نمادِ اصل مهرودوستی بوده است

پیشوند «هخا منش » همین « اخا یا اخو» هست
این اصل مهرو دوستی، بُن آفریننده درهرانسانی هست

چرا فرهنگ اصیل ایران ، برضد دین زرتشتی
ودین اسلام ، فرهنگ سکولار بوده است ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.