131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
خرد انسان ، گستاخ است
،
گسـتاخ Vista-axv
فـرّخ farr-axv  farna-h(u)va
اوستاخ ustaan-axvih
روند گسترش تخم خدا( عنصرنخستین )
درحواس پنجگانه تن و نیروهای پنجگانه ضمیرند
چگونه «هوا » که اصل ازخود بودنست،
برضد « خرد» ساخته میشود ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.