142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

142 – گفتار چـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارچـهـل ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

خرد وامی یا خرد غاصب، درتنش با جان وزندگی جامعه
چرا ما با نشناختن کارنیک، آنرا مجازات میکنیم ؟

چرا شناخت ازبُن جان ، درخود ، معیارنیک وبد را دارد
و این شناخت هست که  درخرد ، روشن میشود
ازاین رو، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ،چون ازجانش
، نیک وبد را میشناسد

درضحاک درشاهنامه
مسئله « خرد وامی = بینش غاصب» ، طرح میشود

چرا اهریمن در داستان ضحاک
هم آموزگار و هم آشپز میشود ؟
چراچشیدن ومزیدن ، اینهمانی با بینش دارد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

141 – گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـل ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آیا خرد ، از احساسات و عواطف میگریزد؟
آیا خرد ، ازمهرورزی ، میگریزد ؟   
چرا درفرهنگ ایران ، خرد ، سرچشمه مهرورزیست؟

چرا ، حکومت درایران « نگهبان جانهای ملت» است؟
چرا، خرد ، سرچشمه نگهبانیست ؟
 چرا رستم و سهراب ، هردو ، دورازخرد بودنـد ؟

چرا نگهبانی و پرورش جان ( زندگی)
درفرهنگ سیاسی ایران ،
برترین معیاریست که حقانیت به یک حکومت میدهد ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

140 – گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار چـهـلـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

چگونه زندگی ، ضد زندگی میشود ؟
چگونه ، « ژی » ، « اژی » میشود ؟

چگونه مهر و داد ،  خشم ( قهر) وبیداد میشود ؟

چگونه « خوب وخیر» ، « بد وشرّ » میشود ؟

چگونه الله،ابلیس میشود، ولی هنوزخودرا الله میداند؟
چگونه اهورامزدا، اهریمن میشود
ولی هنوز خود را اهورامزدا میداند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

139 – گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار سی ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

فرق روشنفکر با « جانی که درخـردش،روشن میشود »
چرا درفرهنگ ایران « خرد وجان» باهم جفت هستند؟

چرا درفرهنگ ایران
فقط خرد هست، که درتاءسیس حکومت وقوانین ،
نگهبان زندگی اجتماعست ؟

چرا درفرهنگ ایران،خرد انسان،اصل اندازه آفرین است؟
چرا درفرهنگ ایران ، جان ، بر«ایمان» ، اولویت دارد ؟

چرا روشنفکران ما ، به عصای خود، روشنی میگویند؟

چرا موبدان زرتشتی دردوره ساسانیان
همه آثاراندیشمندان ایران دردوره هخامنشیهاو اشکانیها
را ازبین بردند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

138 – گفتار سی وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهشـتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

تصویر ِخشم (قاهریت، تجاوزخواهی ) درفرهنگ ایران
فرهنگ ایران ، برضد « الاه ِ قاهر» است

فرهنگ ایران ژی( زندگی) را ،
پیکریابی « اصل اندازه» میدانست
و اختلال ِ« اصل اندازه » را در«جان وخرد » ،
سرچشمه پیدایش « خشم یا قهر و غلبه خواهی
وستمگری وارهاب » میشمرد

درفرهنگ ایران ، مفاهیم کافرو موءمن و نظائرش
وجود نداشت
هنگامی که خرد انسان، مستقیما از زندگی بجوشـد
معیار حل همه مسائل اجتماعی  میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

137 – گفتار سی وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وهفتـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

دوزخ ، خود ِ الاهان قاهرهستند
که درقهر، اصالت انسان را ازپیدایش بازمیدارند
و آن را فساد و گناه میدانند

فرهنگ ایران گستاخ بودن ، گستردن خود درجهانست
که خودمانی شدن انسان با طبیعت وجامعه وبشریتست
خودمانی بودن، برضد آداب و تبعیض است

چرا درفرهنگ ایران ،
« قهر« که همان « خشم » باشد، دوزخست؟
چرا ، جمشید که نخستین آدم درفرهنگ ایران بوده است
نخست ، درب دوزخ را می بند د  ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

136 – گفتار سی وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وششـم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

آنکه دوزخ میسازد، توانائی ساختن بهشت را ندارد
آنکه یقین ملت مارا ازخودش و به خودش میگیرد، واورا ازخودش نومید میسازد ،دوزخ برای ملت میسازد

فرهنگ ایران براین استواراست که
پاداش عمل درخودِ عمل هست

سیاوش ، پیکریابی خود ِ سیمرغ ( ارتا) خدای ایرانست
سیاوش ،
پیکریابی اصل « سعادت عمل درخود عملست» هست

سیاوش در دوره ساسانیان، به کینه توزی ایرانیان
از تورانیان ، روایت شد
ودراسلام ، حسین ، جانشین سیاوش ساخته شد
و نماد ِ کینه توزی پنهانی ایرانیان به اعراب و اسلام گردید

نویسندگان وشعرا و نقاشان و هنرمندان تئاتروموسیقی ایران باید ، معنای اصلی سیاوش را ازسر زنده کننند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

135 – گفتار سی  وپنجـم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

اهورا، که بیان«اخو= اهو» بودن ِ گوهرهمه انسانهاست
بیانِ « آزاد بودن  قائم بالذات بودن مستقل بودن انسان،
درفطرتش » هست

اهوره ، همان « هور، خور، سور » میباشد
و اینهمانی با ارتای خوشه، یا سیمرغ دارد
وگواه بر« خوشه بودن خدا» هست

دوزخ ، که « دژ اخو » باشد ، جنگیدن با غنای نهفته درانسان است که باید فوران کند
دوزخ،با کشف« گوهرفساد وگناه درانسان» پیدایش مییابد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

134 – گفتار سی وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

هخامنیدن ، اندیشیدن از بُن آفریننده خود است
« اهورا » که ازواژه « اخو= اهو» ساخته شده
بیان ِ آنست که انسان، تخمی ازخوشه( اخو-شه) ارتاست
« اهورا » ، همان سیمرغ (= ارتای خوشه) هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

133 – گفتار سی وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتارسی  وسـوم درباره فرهنگ جهانی ایران
( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
این سخنرانیها که پژوهشهای تازه هستند
سپس به صورت کتاب منتشرخواهند شد

گستاخی و اهـلـّیـت
 درفرهنگ سیمرغی، همه انسانها، اهل بینش هستند
چگونه زندگی ، درهمین گیتی، تبدیل به دوزخ میشود
هنگامی که راه پیدایش ِ« اخو= بن آفریننده هستی »
با ترس و خشم وقهروکین ، ازسربرافراختن بازداشته شد
زندگی، تحول به دوزخ ( دژ+ اخو) می یابد

« اندیشیدن »
همیشه مترصد گزند رسیدن از دیگری به خود میشود
«اندیشیدن » که همگوهر« ترسیدن » شده است
خودش ، اصل دوزخسازی از زندگی میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

132 – گفتار سی  ودوم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
 Axv اخو، پیشوند واژه خوشه ( اخو- شه )
اخو+شه یا خوشه
که نام پروین= ارتای خوشه= سیمرغ است
به معنای « سه تخمه » است ،( شه= سه )
وپروین یاخوشه ، نمادِ اصل مهرودوستی بوده است

پیشوند «هخا منش » همین « اخا یا اخو» هست
این اصل مهرو دوستی، بُن آفریننده درهرانسانی هست

چرا فرهنگ اصیل ایران ، برضد دین زرتشتی
ودین اسلام ، فرهنگ سکولار بوده است ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

131 – گفتار سی ویکـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
خرد انسان ، گستاخ است
،
گسـتاخ Vista-axv
فـرّخ farr-axv  farna-h(u)va
اوستاخ ustaan-axvih
روند گسترش تخم خدا( عنصرنخستین )
درحواس پنجگانه تن و نیروهای پنجگانه ضمیرند
چگونه «هوا » که اصل ازخود بودنست،
برضد « خرد» ساخته میشود ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.