130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

130 – گفتار سی ام درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ارتائی- خرمدینی
« آ تـش» ، بر«روشنائی »  ، اولویت داشت ،
ودریزدانشناسی، زرتشتی، روشنائی برآتش؟
چرا سیمرغ (=ارتای خوشه ) ، مجمر آتش است
ولی جایگاه اهورامزدای زرتشت، روشنی بیکرانست؟
چرا خرد، درفرهنگ ارتائی، اندیشیدن حسی هست؟
چرا خرد انسانها، بُن پیدایش حق وقانون ودادهست؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

129 – گفتار ببیست ونهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
گفتاردرباره معنای شعـر فردوسی
سرش( انسان) راست بـرشد، چو « سـرو بـُلـنـد »
به گفتار ِخوب و خرد ، کاربند

چرا درفرهنگ ایران، انسان ، سرویست
که فرازش ، « ماه پــُر» است ؟
 « سـرو»  ، تخم ارتا ، تخم آتش، یا سیمرغست
تصویر انسان درفرهنگ ایران
تصویر« ضد هبوطی= ضد اسلامی» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

128 – گفتار بیست وهشـتم درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتاردرباره معنای شعر فردوسی
چو زین بگذری ، مردم آمد پدید
شد این بند هارا سراسر کلید
انسان( مردم ) ، کلیدِ گشودن همه مشکلاتست
نه الله ، که در قران ، ادعا میکند
« له مقالید السموات و الارض »
کلید بودن انسان، چه معنایِ فلسفی داشته است ؟
چرا خرد، درفرهنگ ایران، سکولار بوده است؟
چرا این « خردی که اینهمانی با حواس » داشت
اهریمنی و خوارو زشت ساخته شد !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

127 – گفتار بیست وهفتم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
کُهـن درپهلوی، « kohun » است، که دراصل
« van- kox » یا « vuun – kox » است
وبه معنای « نی بُن ، بیخ نی » میباشد
که درفرهنگ ایران، پیکریابی ِ اندیشه ِ
« پیوند است، که اصل آفریننده هرپدیده ای»
شمرده میشد
جهان وخدایان از عشق وهمبستگی پیدایش می یابند
خدا، عشق ومهر را خلق نمیکند، بلکه همه خدایان
وجهان هستی، پیآیند ِ « پیوند یابی» هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

126 – گفتار یست وششم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
« دانش کهن » که به زال زر، وطبعا به هرانسانی ،
 نسبت داده میشود ، چه معنائی دارد ؟
درخانه سیمرغ ، انسان، دارای چهارهنر، میشود:
1 – هنرگفتگو( همپرسی) با خدا، یا باهمه انسانها
2 – هنرسخن گفتن به آهنگ موسیقائی شادی آفرین
3 – هنراندیشیدن با خرد
4 – هنردست یافتن به دانش کهن ( دانش زایشی)

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

125 – گفتار بیست وپنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
معنای ِ« کـُهـن » چیست ؟
چرا معنای اصلی واژه های ما،تبعید وطردوتـَرک شده اند؟
چرا تفکرفلسفی با« معانی بدیهی واژه ها»، بی ارزشند؟
واژه ، وژتن ، وخشیدن، روئیدن وبالیدنست
گفته ازچه چیزمیروید ( مر- تخم = انسان ) ؟
انسان، تخم آتش ، یعنی « تخم ارتای خوشه»هست
انسان(مردم) ، تخم خدا هست که خدا ازآن زبانه میکشد
«گـُفـتن » ، شکفتن تخم سیمرغ ( ارتا)، درانسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

124 – گفتار بیست وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

124 – گفتار بیست وچهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
هرآنکس که او « شاد شد  از خـرد »
« جهان » را به کردار بد ، نسپـرد
« خردِ شاد » ، خرد بنیادی است که « بهمن » باشد
گذشته وتاریخ همه ملتها ، انباشته از تجاوزگری و
خدعه گری و اشتباهات و زدارکامگیست
 و« فرهنگ » ، آذرخشهائی از مردمی و دوستی و خردمندی هستند که گاهگاه دراین عرصه ، زده میشوند .
این آذرخشها درتاریخ هستند
که هویت یک ملت وجامعه  را میسازند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

123 – گفتار بیست وسوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

123 – گفتار بیست وسوم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
حکومت ِ آخر الزمانی یا حکومت امام زمانی
شیوه ساختن دوزخ ، از زندگانی در دنیا
چگونه «خشم وغضب »
شکل عدالت وقانون و شریعت ، به خود میگیرد
برای حکیم ( وحکومت وحاکم) ، شرّ وجودندارد
چگونه « شـرّو دروغ وخدعه »، مقدس ساخته میشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

122 – گفتار بیست ودویم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

122 – گفتار بیست ودویم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
«روشنی»، که با بریدن و پاره کردن، پیدایش می یابد
برضد « بریدن و پاره کردن » میشود
ومیخواهد آنرا نابود سازد !
باآخرالزمان شدن ِ زمان ، زمان ، میدان جنگ وستیز
وکین توزی و جهاد میگردد
آنکه اصل خشم و تجاوزگریست، نام خود را مهرمیگزارد
( پیدایش حکمت ، که اصل ِهمه احکام وحکومتست)
خشم وتجازخواهی بنام مهرو رحم، حکومت میکند
حکومت ِ آخر الزمانی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

121 – گفتار بیست ویکم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

121 – گفتار بیست ویکم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
تفکر« آخرالزمانی »، چگونه و کی ، آغازمیشود ؟
این کیست که زمان را کرانمند میکند ؟
شق القمرکردن ، همان ازهم پاره کردن زمان است
هرلحظه ای که زمان، پیش میرود
زمان، آخرترمیشود ، و انباشته تر
ازتجاوزوترس و وحشت وخشونت و کین توزی میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

120 – گفتار بیستم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

120 – گفتار بیستم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا ما « آخرالزمانی » میاندیشیم ؟
شیوه تفکر آخرالزمانی ، چه رابطه ی با امام زمان دارد
ما باید همیشه در« پایان زمان » زندگی کنیم
تاریخ ما، همیشه امتدادِ « پایان تاریخ » است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

119 – گفتار نوزدهم درباره فرهنگ جهانی ایرا

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

119 – گفتار نوزدهم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
پیوند رونـدِ « زمان» ، با  نوآوری و ابداع
نیروی پیوند دهی ، اصل ابداع ونوآوریست
نیکی ، عمل واکنشی نیست
طرد اندیشهِ« قصاص» و« تقلید» و «عادت »
تخم نیکی کاشتن، یک مفهوم شاعرانه نیست
بلکه اصل ابتکار بودن درعمل است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

118 – گفتار هـیجـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

118 – گفتار هـیجـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
فرهنگ ایران، زندگی فردی و اجتماعی را برشالوده
« بُن انسان » میگذارد
چون بُن انسان ، برعکس « فطرت اسلامی »،
خرد یست که درپیوند دادن ( درآفریدن مهر) میان پدیده ها ، به خود و به اجتماع ، صورت میدهد
الله ، قدرت صورت دهنده نیست
دین در فرهنگ ایران ، اصل خود جوشی خدا ازخودِانسان
بود ، نه ایمان به رسولی وبرگزیده ای ازخدائی
هنوز در درون هرایرانی این فرهنگ، جوشانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.