117 – گفتار هـفـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایرا

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

117 – گفتار هـفـد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا درفرهنگ ایران ، انسان
کلیـد حل همه مسائل شمرده میشود ؟
چرا ، خرد انسانی ، درفرهنگ ایرانی
نـیـازبه الله و الاهان دیگرندارد؟
چرا، خردانسانی درفرهنگ ایران
نیاز به منجی وشفیع ندارد ؟
چون هرانسانی، تخم آتش، تخم سیمرغ هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

116 – گفتار شـانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

116 – گفتار شـانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
صورت دادن ، به هم بستن است
افراد، در به هم بستن خود ، دراجتماع و درنظام و اقتصاد و قانون ، به خود ، صورت میدهند
فرهنگ ، صورت دادن نوین به خود است
نریوسنگ یا نرسی ، اصل آراستن خود درصورت دهی
به خود ، و به اجتماع و حکومت وقانونست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

115 – گفتار پانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

115 – گفتار پانزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
« صورت » در فرهنگ ایران، چه معنائی دارد ؟
اصل آفریننده جهان که عنصر نخستین، که همان سیمرغ باشد، درهرانسانی ، به خود صورت ویژه خودرا میدهد
اینهمانی اصل با صورت
داستانهای شاهنامه ، داستان چهره یابیهای سیمرغست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

114 – گفتار چهارد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

114 – گفتار چهارد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چرا، فرهنگ ایران نتوانست دراین هفتادسال،
رنسانسی مانند فرهنگ یونان درغرب بیافریند ؟
چگونه مارا ازبازشناسی چهره های اصیل ، مانند جمشید و فریدون و ایرج وزال زر و سیاوش بازداشته اند
تئولوژی آخوندهای زرتشتی ، بنام « علم » ،
فرهنگ اصیل ایران را ،
افسانه و اسطوره بی ارزش و غیرعلمی ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

113 – گفتار سیزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

113 – گفتار سیزد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
صورت ( دیس ، دس ) انسان ،
« دژ بهمن » است، که دیواریست که هیچ قدرتی
حق ندارد آن را با قهروارهاب بگشاید .
ضمیرانسان یا دژ بهمن ، اصل ازخودگشا هست
فطرت انسان آزادیست، چون اصل ازخودگشاهست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

112 – گفتار دوازد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

112 – گفتار دوازد هـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
چگونه اصل جهان هستی، تبدیل به خدای موسیقی می یابد
دین ، تجربه مستقیم ِ«خدا بینی» دررقص وشادیست
مرغ، به معنای « اصل نوزائی و جنبش شاد» است
به « آواز سیمرغ سخن گفتن » چه معنائی دارد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

111 – گفتار یازدهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
خدا ، درفرهنگ ایران ، اصل جنبش شاد یا رقصیدنست
بهمن، خرد بنیادی ، اصل پیدایش بزم است
خرد دراندیشیدن ، زندگی اجتماع را درجشن میآراید
سرودهای ایران ( یسنا ها ) نی نوازی بوده اند
ایزد و یزدان ، به معنای« اصل جشن ساز» است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

110 – گفتار دهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

110 – گفتار دهـم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
اندیشیدن در فرهنگ ایران
صورت دادن به خود و به گیتی است
اصل بستگی ومهر، که در« اَنـد = بُن آفریننده و سامانده جهان در هرانسانی » هست، خود را بنا میکند
اندیشیدن ، برضد آنست که یهوه و الله و اهورامزدای زرتشت ، به انسان ، صورت بدهند
صورت دادن به انسان، حق مسلم خود انسانست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

109 – گفتار نهم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

109 – گفتار نهم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
درفرهنگ ایران ، نیاز به پرومتئوس یونانی نیست
تا آتش را از زئوس بدزدد
خدای ایران، خودش تبدیل به تخم آتش درانسان می یابد
خدای ایران ، که اصل آتش است، اصل سرکشی و
سرفرازی و آزادیست ، واین خدا درقرآن، ابلیس شده
ما خدای آزادی خود را بزرگترین دشمن خود ساخته ایم

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

108 – گفتار هشتم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

108 – گفتار هشتم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
از بریدن درخت درفرهنگ ایران
درخت واندیشه هائی که درآن به خود شکل میگرفت
تخمی که خدایان ایران ، ازآن میروئیدند
« ساپیزک= سبزی » بود
خدایان، سبزمیشدند = روشن میشدند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

107 – گفتار ٧ درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

107 – گفتار ٧ درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
شناخت فرهنگ ایران، شناخت ویژگیهای استثنائی آنست
نامهای گوناگون خدای ایران
اهورامزدا ، لن بغ ، زوش ، انهوما
خدا درفرهنگ ایران، اصلیست که ازآن، جهان میروید
زوش ، به معنای دوست ومحبوبه است
انهوما ( هو- مای) به معنای مادر نیک است
قصه در عرفان ، چه نقشی را بازی میکند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

106 – گفتار ششم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

106 – گفتار ششم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
انسان دراندیشیدن ، با صورت  دادن به گیتی
وبه جامعه و حکومت ، به خود، صورت میدهد
صورت دادن ، تعیین کردن ارزش ومعیار است
اندیشیدن ، صورت میدهد ( اندازه میگذارد)
تضاد قصه های قرآنی با داستان درایران

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

105 – گفتار پنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

105 – گفتار پنجم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
ایرانی داستان و بندهش و زند وافسانه را بکار میبرد
نه اصطلاح « اسطوره » را
فرهنگ ایران برشالوده خردانسانی
بناشده است ، که میتواند خود به خود صورت بدهد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

104 – گفتار چهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

104 – گفتار چهارم درباره فرهنگ جهانی ایران

( فرهنگ ایران ، غیر از تاریخ ایرانست )
جنگندگان با خرافه یا نابودسازندگان اصالت انسان
درفرهنگ اصیل ایران
یافتن بن آفریننده در« خـود » ،
غیرازباستان گرائی و تقلید ازگذشته است
عدالت آنست که خلق، ازهمان خوشیها بهره مندباشد
که حکومت و شاه و پیشوا و رئیس جمهور

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

103 – گفتار سوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

103 – گفتار سوم درباره فرهنگ جهانی ایران

خدائی که خودرا میافشاند تا گیتی بشود !
چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچش اما ، هوس قمار دیگر
رابطه مستقیم انسان باحقیقت و
پیدایش معرفت نیک وبد، ازهمپرسی انسانها
سه جنبش بنیادی درایران :
1-سیمرغیان(ارتائیان،عیاران،جوانمردان،خرمدینان،..
2-میتراس گرایان
3- مزدیسنان ( زرتشتیان )

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

102 – گفتار دوم درباره فرهنگ جهانی ایران

دوستان، سخنرانیها درباره فرهنگ ایران را
باید پشت سرهم گوش داد،تا آسانترفهمیده شود

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

102 – گفتار دوم درباره فرهنگ جهانی ایران

آنکه نازاست یا گذشته را میپرستد
یا با گذشته کینه می توزد
عقیم ، دست به هر نوی که میزند، آنرا نازامیسازد
جنگ اسفندیارزرتشتی با رستم سیمرغی
جنگ استبداد دینی با آزادیخواهی بود
چرا شاهنامه ، کتاب روز هست ؟
این فرهنگ سیمرغی درماست
که درما ، برضد اسلام برخاسته وآنراشکست میدهد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

101 – نخستین گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

101 – نخستین گفتار درباره فرهنگ جهانی ایران

ایران ، از خردی برپا هست که ازخود، روشن میشود
رستم و رخش
موج دریای حقیقت ، که زند بر کـُه ِ قاف
زان زما جوش برآورد ، که « ما کاریزیم »

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 34

پ –  گفتار کوتاه فلسفی 34
( گفتار 100 )
چگونه« خدای آزادی ایران» راتبدیل به « ابلیس»کردند
آنچه ماندیست ، استخوان است ،
آنچه تغییر می پذیرد ( گوشت وخون وپی) زنده است
*********
پس از گفتار پ – 34
برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره :
« فرهنگِ جهانی ِایران،بنیاد تفکر نوین فلسفی »
آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 33

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 33

مسئله عیب گیری ( امربه معروف ونهی ازمنکر)
وتضاد آن با فرهنگ ایران
که استوار بر بنیاد کردن داد( عدل وقانون)
برشالوده « مهر» است
*********
پس از گفتار پ – 34
برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره :
« فرهنگ ایران ، بنیاد تفکر نوین فلسفی »
آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.

پ – گفتار کوتاه فلسفی 32

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 32

فرهنگ سرکشی و طغیان فردی ، نه مقدس سازی انقلاب
ما جامعه مدنی نداریم که درآن، نافرمانی مدنی بکنیم
رندی : فرهنگ سرکشی لطیف در برابر اسلام
*********
پس از گفتار پ – 34 ،  برنامه سلسله گفتارهای تازه درباره « فرهنگ ایران ، بنیاد تفکر نوین فلسفی » آغازمیشود

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.