پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 21

ما دیگردرپی یافتن آخرین پاسخ به سئوالات خود نیستیم
آیا ما میاندیشیم یا آنکه « مارا می اندیشند ؟ »
کسیکه نیرومند نیست ( آفریننده نیست )، نیاز به ایمان به کسی دارد که برایش بـیافریند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.