پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 20

« خداشدن »  دیگر ایده آل انسان نیست .
هیچ راه راستی ، در ِخروج ندارد
چگونه عقل با ضعفش ، مسائل پیچیده را حل میکند
اندیشیدن برای رشد کردن ، نیاز به کود دارد
دین و خرافه و اسطوره
بهترین کود، برای سبزشدن اندیشه هستند
دین و خرافه و اسطوره را نباید زدود
بلکه باید ازآنها ، کود برای بذر عقل ساخت

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.