پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 19

« شخصیت» ، بخش سفت و سخت شدهِ « خـود » است
شخصیت ، خودیست که امکانات خود را ازدست داده
تجربیات زیاد انسان ، و تفکر کم او در برابر این تجربیات ،عقل اورا کم کم فلج میسازد
وقوع یک واقعه ضروری را میتوان درتاریخ ، هم به جلو وهم به عقب انداخت . خطرهای این پدیده !

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.