پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 18

چگونه مطالعات تاریخ گذشته ،
تبدیل به قدرت آفریننده میشوند
اهریمن ، نیروی انگیزنده درامکانات ناگهانی برای گسستن از عقیده و واقعیت حاکم دراجتماعست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.