پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 16

فیلسوف ، با فلسفه اش دنبال پیرو نمیرود
ما  معرفتها داریم نه یک معرفت
ما روشنی ها داریم نه یک روشنی
جامعه ای که خودش، سرچشمه اخلاق نیست
نیاز به رهبر دارد
هرجامعه ای « آنقدرهست»
که توانا به کردن اقدامات مشترک هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.