پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 15

چگونه ما از تغییر دادن واقعیات، میگزیزیم
چرا سیاستمداران ما بی قدرت هستند ؟
تفاوت عمل استثنائی و عمل تصادفی
آیا برای قانع ساختن ، نیاز به منطق هست ؟
برای دیدن ، بایستی به گونه ای دیگر دید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.