پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 14

تفاوت فرّ ایزدی با فرّ کیانی
فرّ کیانی یا فرّ جمشیدی ، شناختن کارهای انسان ازسوی  مردمان یا اجتماع بود که شالوده حکومت دموکراسی است
فرّ ایزدی یا فرّ اهورامزدائی ، شناخت حاکم وشاه از اهوزامزدا (موبدان) بود ، چون دین اورا رواج میداد
تفاوت میان فکر وعقیده .
تفاوت میان تعـقـل وعقلی سازی

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.