پ – گفتار کوتاه فلسفی 13

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 13

دموکراسی :  از جامعه ای که درآن قدرت را می ربایند
به جامعه ای که درآن قدرت را کسب  میکنند
انسان هم میتواند سرچشمه  حقیقت  باشذ
برای رسیدن به همه ایده آلهای سیاسی ، باید تصویر انسان را درجامعه تغییر داد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.