پ – گفتار کوتاه فلسفی 12

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 12

انسان ، همیشه درمرزمیان موهوم و حقیقت است
ارزش تجربه های آنی  و تکرارناشدنی . آنچه درگذار، هیچگاه نمیگذرد
چه هنگامی راِ اکثریت، ارزش برای آزادی دارند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.