پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 11

عقیده را نمیشود  ول کرد
امکانات معرفت تازه را فقط میتوان از عقاید حاکم  دزدید
درجامعه ای که تفکر علّی تابع تفکر مذهبیست، …

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.