پ – گفتار کوتاه فلسفی 10

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 10

چرا خرد درفرهنگ ایران ، غربال  خوانده میشد؟
حقیقت درهمه عقاید و مکاتب و ایدئوژیها و کفرها و ااحادو خرافات  ،گم شده است
وخرد همه را می بیزد تا حقیقت گمشده را درهرچیزی بیابد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.