پ – گفتار کوتاه فلسفی 8

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 8

زندگی ؛ درهیچ  آموزه دینی و مکنب فلسفی و تنوری علمی  نمیگنجد
دیالکتیک ، شیوه گسستن از عقاید است نه روش  اثبات کردن یک عقیده

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.