پ – گفتار کوتاه فلسفی 6

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 6

انتقاد، انگشت روی زخم گذاشتن است دین اسلام، زخم ماست
برای آنچه سطحیست، هفتاد بطن میسازند
روشنگران ، چه را روشن و چه را تاریک میسازند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.