پ – گفتار کوتاه فلسفی 5

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 5

عدالت امروزه حق به تقسیم تجملات و زفاه است
از انقلاب خواهشی به انقلاب خواستی
فردی که جذب طبقه و امت و ملت نمیشود
آیا چیزی که علمی هست ، مقدس هست
عقل، خودش ضد عثل هم هست

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.