پ – گفتار کوتاه فلسفی 4

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 4

دارندگان حقیقت ، حقیقت و پیروزیش را غصب میکنند
حقیقت تو، برای من باطل و کفر، تیست ، بلکه برآیند دیگری ازحقیقت منست
موهومات و خرافات  نیز ارزشمندند، چون تجلیات انسان هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.