پ – گفتار کوتاه فلسفی 3

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 3

آیا اصل تساوی ، ازانسان ، عدد میسازد ؟
وقتی همه دراجتماع ، آخوند میشوند
زیربنا ، مفهوم اخلاقی و سیاسی است نه عینی و نه علمی
چه موقعی آلات مارا معین میسازند ؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.