پ – گفتار کوتاه فلسفی 2

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ – گفتار کوتاه فلسفی 2

ما درهرمفهومی باید قدرت فکری خود را بیازمائیم
خندیدن به هرچیزی ، حق مسلم زندگیست
باید نیرومند شد تا تسامح پیداکرد
تجربیات مایه ای ، مهمتر از تجربیات تاریخی است

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.