پ –  گفتار کوتاه فلسفی 1

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

پ –  گفتار کوتاه فلسفی 1

چگونه فرهنگ، با لطیف کردن احساسات،با دین و ایدئولوژی حاکم میجنگد؟
حکومت بیطرف ، و ادیان و احزاب طرفدار
بیطرف، طرفدار ارزشها بطورکلیست
احزاب و ادیان، هرکدام طرفدار برداشت ویژه ای از ارزشها هستند

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.