ب – گفتارکوتاه فلسفی 33

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 33

جنگ آخوند با پهلوان، جنگ همیشگی ایرانست
اندیشیدن نو، نیاز به نیرومندی دارد
با واژه های نو ساختن ، کسی نو نخواهد اندیشید

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.