ب – گفتارکوتاه فلسفی 31

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 31

چگونه بنام پژوهشهای علمی مارا از باز زائی باز داشته اند
به ربان یک دین سخن گفتن .
برضد حکمت وحکیم و حکومت و حکم
تخصص علمی ، علت نیرومند شدن دین و خرافه میگردد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.