ب – گفتارکوتاه فلسفی 30

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 30

چرا خدای ایران خودش باده است ؟
حقیقت درگوهرخود انسان هست و این باده یا آب هست که این حقیقت را رویا و شکوفا میسازد
تجربه بنیادی فلسفی ، نیاز به آتش زنه دارد تا درانسان بیافروزد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.