ب – گفتارکوتاه فلسفی 28

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 28

چگونه ما تصادفات را بی معنا میسازیم
ما خود را همآهنگ دنیا میسازیم یا دنیا را
همآهنگ خود میسازیم؟

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.