ب – گفتارکوتاه فلسفی 26

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 26

با افکاری که از تجربه بنیادی ملت درزبانش نروئیده ( با افکارترجمه ای) نمیتوان جنبشی بنیادی و فراگیر درملت پدید آورد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.