ب – گفتارکوتاه فلسفی 25

گفتارهای کوتاه فلسفی از کتابهای فلسفی یک فیلسوف

ب – گفتارکوتاه فلسفی 25

این خیرخواهان مردم هستند که حکومت استبدادی رامیسازند
هیچ قدرتی و دینی وعلمی وفلسفه ای
حق تعیین خیرانسان را ندارد

NOTE: to save file on Internet Explorer: right click on the link above > select “save target as”.
Firefox lets you automatically chose whether you simply want to open the audio file and listen or download the file onto your computer.